SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji za prijave na dogodke in odpovedi prijave pred izvedbo dogodkov Poslovne akademije Časnika Finance d.o.o.
 

1. Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezen Dogodek pred izvedbo Dogodka, varovanje osebnih podatkov in izvedbo Dogodkov.

Splošni pogoji za prijave in odpovedi prijav pred izvedbo dogodkov Poslovne akademije Časnika Finance d.o.o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na vse dogodke (konference, seminarje, delavnice in druge dogodke izobraževalne in/ali informativne narave - v nadaljevanju: Dogodki), ki jih organizira Poslovna akademija družbe Časnik Finance d.o.o. (v nadaljevanju: Organizator).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse Dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Dogodek določeno drugače s strani Organizatorja.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak Dogodek, ne glede na obliko prijave na Dogodek (pisno, preko spletne strani, po faksu alina drug način, ki izkazuje osebo in Dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen Dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani Organizatorja finance-akademija.si/pgoji in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezen Dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani finance-akademija.si .

2. Prijave in plačilo kotizacije

Prijavnica

Prijava na Dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki, spletne prijavnice na spletni strani finance-akademija.si za posamezen dogodek ali preko e-pošte na naslov . Izpolnjeno prijavnico lahko posredujete po pošti ali faksu 01/30 91 485, v primeru prostih mest, pa je možno izpolniti prijavnico in pristopiti k Dogodku tudi na mestu Dogodka.

Podatki na prijavnici

Ob vsaki prijavi v katerikoli od navedenih načinov prijave, je potrebno vnesti naslednje podatke:
Ime in priimek udeleženca* in funkcijo v podjetju
Podatke o plačniku / prijavitelju na Dogodek: podjetje, naslov, ID za DDV, matična številka*
Telefon, Faks, e-pošta*
Žig in podpis prijavitelja na Dogodek*
(*podatki, označeni z * so obvezni. Podrobnejše pojasnilo glede varovanja osebnih podatkov v točki 6. )

Plačilo kotizacije

Na prijavnici in/ali na spletni strani posameznega dogodka v polju kotizacija/prijava je navedena višina kotizacije in morebitni popusti, ki jih prizna Organizator.
Organizator bo po opravljenem Dogodku izstavil račun na naslov, naveden na prijavnici. Popust se obračuna le v primeru, da Organizator prejme izpolnjeno prijavnico v datumu, navedenem za priznanje popusta.

3. Odpoved prijave

Odpoved prijave na Dogodek je možna le v pisni obliki, posredovani po priporočeni pošti na naslov Poslovna akademija, Časnik Finance d.o.o., 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov .
Ustnih odpovedim, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo.

3.1. Odpoved prijave na dogodek brez obveznosti plačila kotizacije

Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 72 ur pred uro v programu Dogodka objavljenega začetka posameznega Dogodka.

3.2. Kasnejša odpoved prijave na Dogodek

V primeru odpovedi prijave do vključno 1 delovni dan (24 ur) pred v programu Dogodka objavljenim začetkom Dogodka, vam bo Organizator zaračunali administrativne stroške v višini 30 % od zneska kotizacije za posamezen Dogodek, pri poznejši odjavi pa bo Organizator kotizacijo zaračunal v celoti. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se v rok odpovedi ne vštevajo, zato se bo rok 1 delovnega dne (24 ur) pred Dogodkom štel le na delovne dneve pred Dogodkom.

3.3. Odpoved Dogodka s strani Organizatorja

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine Dogodka, spremembe datuma in lokacije Dogodka ter do odpovedi posameznega Dogodka.

4. Pogoji za udeležbo akreditiranih novinarjev na Dogodkih

Novinarjem, ki se izkažejo z ustrezno akreditacijo (novinarsko izkaznico, pisno izjavo uredništva, da bo novinar za potrebe medija pokrival Dogodek in o tem napisal poročilo, članek, komentar ipd.) Organizator omogoča udeležbo na Dogodkih po lastni presoji.

Organizator ima kadarkoli in brez vnaprejšnje objave ali pojasnila pravico odreči novinarjem pravico brezplačne udeležbe na seminarju, ne glede na akreditacijo iz prejšnjega odstavka.

5. Študentje / Študentska kotizacija

Študentje so upravičeni do posebnega popusta pri kotizaciji za dogodke, pri katerih je to izrecno določeno (nimamo te možnosti povsod). Za uveljavljanje popusta ob prijavi, se mora študent izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, študentsko izkaznici in/ali potrjenim in veljavnim potrdilom o šolanju. Osebe, ki so poleg študija zaposleni, nimajo pravice do uveljavljanja študentskega popusta. Študentska kotizacija je namenjena rednim in izrednim dodiplomskim študentom

6. Varovanje osebnih podatkov

Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov, za marketinške raziskave ter za predstavitev izdelkov in storitev Časnika Finance, d. o. o., ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam. Prijavitelji na Dogodek s podpisom dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da Organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke z namenom analiziranja naročnikov oziroma udeležencev dogodkov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev Časnika Finance, d. o. o. Osebe, navedene na prijavnici, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da Organizatorja kontaktirate na naslovih, ki so navedeni na prijavnici in v teh Splošnih pogojih, če si želi ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi Organizatorja. Organizator je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov z namenom analiziranja naročnikov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev Časnika Finance, d. o. o., ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti osebo, ki je to zahtevala. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Organizator.

7.

Vsebina predavanj na posameznih dogodkih izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni ali Organizatorja / Časnika Finance d.o.o.

8.

Splošni pogoji veljajo od 1. marca 2009.

Poslovna akademija
Časnik Finance d.o.o.

 

        FOTO FOTO FOTO REVIJA
       
        31. Finančna konferenca Zabava na 19. SMK Podelitev Najpodjetniške ideje Aprilski Akademček